Študijný odbor Propagačné výtvarníctvo naša škola otvorila od školského roku 2006/2007 ako nový výtvarný odbor. Absolvent odboru bude pripravený uplatniť sa v rôznych funkciách stredoškolsky vzdelaných výtvarných pracovníkov pre činnosť v oblasti výtvarnej propagácie a reklamy.
Okrem základných znalostí zo všeobecnovzdelávacích predmetov, cudzích jazykov, psychológie, informatiky získa najmä základy výtvarného jazyka a estetických zásad výtvarnej úžitkovej tvorby, základy anatómie, proporcií, zobrazovania ľudského tela (figurálne kreslenie ), osvojí si základy fotografovania, využitia písma, jeho kreslenie a konštruovanie, technologické postupy využívané v propagačnom výtvarníctve, základy dejín výtvarnej kultúry a pod. Naučí sa používať výrazové prostriedky a zdroje tvorivosti, navrhovať účelové a úžitkové tvary a predmety, písať, kresliť a konštruovať písmo, výtvarne riešiť texty. Bude vedieť aplikovať nové poznatky z odboru vo vlastnej práci a využívať k tomu tiež príslušné užívateľské programy na PC. Uplatní sa najmä ako pracovník pre činnosť v oblasti výtvarnej propagácie.

Propagačné výtvarníctvo

Požiadavky na žiaka odboru propagačné výtvarníctvo

Hlavnou požiadavkou je, aby mal žiak vzťah k výtvarnému umeniu. Mala by ho baviť kresba, maľba ale aj iné materiály či techniky - tvorba všeobecne. Musí byť trpezlivý a chcieť objavovať niečo nové. Nemal by sa báť prekonávať prekážky. Najdôležitejšou požiadavkou je mať chuť učiť sa niečo nové.         

Prijímacie skúšky Prijímacie skúšky pozostávajú z troch tém, počas jedného dňa. V týchto témach sa žiak preskúša v oblasti kresebnej zručnosti podľa rôznych modelov a tiež sa zhodnotí jeho kreatívnosť a nápaditosť aj pomocou jeho domácich prác. Na prijímacích skúškach sa preverí aj všeobecný kultúrny prehľaď z oblasti dejepisu. Ale rozhodujúcim predpokladom je úspešné zvládnutie talentových skúšok.

Profil študijného odboru propagačné výtvarníctvo

Baví ťa vymýšľať a tvoriť niečo nové?

Zaujíma ťa tvorba reklamy?

Vieš sa zabávať s farbami, uhlíkom, ceruzkou alebo na počítači?

Dokážeš sa hrať s písmom a s textom?

Baví ťa modelovať z hliny?

Chceš sa hrať so zvukom alebo s vlastnou animáciou?

Baví ťa kresliť a maľovať?

Chcel by si vedieť robiť s air-brushom?

Máš kreatívne a vtipné nápady?

Baví ťa výtvarné umenie ?

Máš chuť naučiť sa robiť na grafických programoch?

Ak si na  viac otázok odpovedal áno, tak je to jasné. Odbor propagačného výtvarníctva je pre teba ako stvorený. Naučíš sa tu tvorivo hrať  a zabávať  so všetkými výtvarnými ale aj s počítačovými pomôckami. Vycibríš si tu svoj vkus v reklame ale aj v umení. Naučíš sa perfektne kresliť a hodnoverne zachytiť to, čo vidíš a potom následne si to budeš vedieť upraviť podľa svojich predstáv. Budeš kreatívne myslieť a tvoriť. Neskôr si vyskúšaš svoje vedomosti v praxi u profesionálov a to nie len na Slovensku ale aj v zahraničí.

Pre zaujímavosť aké predmety budeš absolvovať

Figurálne kreslenie – tu sa naučíš správne nakresliť a neskôr aj namaľovať alebo modelovať ľudskú postavu v rôznych polohách.

Písmo - na tomto predmete sa učí písanie rôznych druhov písma, vedieť pracovať s písmom ukladať ho tak, aby to bolo pútavé alebo vtipné.

Navrhovanie - je predmetom, v ktorom si podľa zadanej témy vymyslíš, navrhneš a rozpracuješ svoj nápad, aby si to mohol potom následné na praxi zrealizovať.

Interiérová tvorba - tento predmet ťa naučí vytvárať  modely rôznych druhov interiérov  alebo exteriérov, aby si vedel pracovať aj ako interiérový dizajnér alebo architekt.

Prax - na praxi realizuješ  svoje nápady pod dohľadom pedagóga, ktorý ti pomôže  realizovať svoje nápady v rôznych materiáloch a technikách. Výtvarná príprava - a tu sa naučíš všetky výtvarne techniky, ktoré budeš potrebovať aj na vysokej škole.

Čo ťa vlastne chceme naučiť

-    perfekte kresliť resp. vedieť zachytiť to, čo vidíš -    to čo vidíš a nakreslíš vedieť upraviť a prispôsobiť svojim predstavám -    hľadať nové zdroje inšpirácie -    vedieť pracovať v rôznych materiáloch -    pracovať na počítači v rôznych programoch či už so zvukom alebo obrazom -    byť kreatívny a nebáť sa realizovať svoje nápady -    mať výtvarné myslenie -    mať všeobecný prehľad v umení ale aj v reklame -    vedieť kriticky hodnotiť seba ale aj iných -    byť trpezlivý a dôsledný vo svojej práci -    vedieť predať svoje nápady a byť cieľavedomý      

Materiálne vybavenie    

Odbor propagačné výtvarníctvo disponuje vlastnými ateliérmi pre tvorbu vo všetkých výtvarných disciplínach. Má svoju vlastnú počítačovú učebňu, ktorá sa využíva na všetkých výtvarných predmetoch. Okrem práce s hlinou, sadrou, epoxidom, lukoprénom, sklom alebo plastom sa dá realizovať air-brushom ( striekací retušovaní štetec).

Uplatnenie v praxi

Po úspešnom skončení  maturity sa môžeš uplatniť ako samostatný propagačný dizajnér na vlastnej nohe alebo ako pracovník v reklamnej agentúre. Ak sa rozhodneš ísť na vysokú školu, môžeš si vybrať rôzny smer ako napr. grafický alebo priemyselný dizajn (VŠVU Bratislava, UMPRUM Praha ), architektúra (STU Bratislava, VŠVU Bratislava, TU Zvolen ), alebo sa rozhodneš pre voľný výtvarný smer maľba, grafika, socha, multimédiá VŠVU Bratislava, AU Banská Bystrica, FVU Košice, UMPRUM Praha, AU Praha atď.......

Najčastejšie otázky na odbor propagačné výtvarníctvo

Je dôležité, aby som navštevoval(la) základnú umeleckú školu?

Nie, navštevovanie základnej umeleckej školy nie je podmienkou na prijatie.

V akých programoch sa naučím pracovať na škole?

Na škole sa zatiaľ používajú programy Corel, Photoshop, Audiosity, Wink a neskôr sa budú používať 3D-max, In-design a Premiér.

Poskytujete konzultácie aj pred prijímacími skúškami?

Áno, počas školského roka sa môžete ohlásiť u ktoréhokoľvek pedagóga výtvarných predmetov, ktorý vás skonzultuje a nasmeruje úplne bezplatne.

Čo je to air-brush?

Je to striekací štetec, ktorý je napojený na kompresor a pomocou špeciálnej pištole nanášate farbu na plochu. S air-brushom viete vytvoriť veľmi zaujímavé prace až fotografického charakteru, bežným štetcom sa tento efekt vytvoriť dá len veľmi ťažko.

Kde a kedy navštevujú vaši študenti povinné prevádzkové praxe?

Počas tretieho ročníka sa zúčastňujú praxe buď podľa vlastného uváženia alebo im škola poskytne ponuky firiem, z ktorých si vyberú a tiež niektorí z nich absolvujú prevádzkovú prax v Nemecku.         

Aké iné aktivity ponúkate?

Škola má okrem jazykových krúžkov aj iné, napr. krúžok animovanej tvorby, krúžok prípravy na vysokú školu výtvarného zamerania alebo krúžok prípravy na prijímacie skúšky  na našu školu, na ktorý sa môžeš prihlásiť aj ty.