Za Ing. Jozefom Bellom‚ CSc.

7.júna 2016 stratila slovenská chemická obec  zanieteného biochemika Ing. Jozefa Bellu, CSc., ktorého  profesionálny život bol spätý aj s našou školou -  SPŠ chemickou v Banskej Štiavnici /neskôr SPŠ Samuela Stankovianskeho/. Aj Banská Štiavnica  mu prirástla k srdcu, mohli ste stretávať štíhleho bielovlasého pána na prechádzke Dolnou ružovou ulicou...alebo jeho kroky smerovali do budovy laboratórií...

Ing. J. Bella,CSc.  sa narodil 12. 9. 1937 v Turčianskej Štiavničke. Už  strednej škole mu učarovala chémia. V roku 1961  ukončil päťročné štúdium na Chemickej fakulte SVŠT v Bratislave v  odbore Všeobecná chémia- špecializáciu :Technická analytická chémia štátnicami na výbornú . Diplomovú prácu : Stanovenie mikromnožstiev medi, kobaltu a zinku vo vzorkách rastlín obhájil taktiež na    výbornú . Už počas štúdií exceloval na laboratórnych cvičeniach ako asistent.

Oženil sa, má dve dcéry: Beatrix a Eriku a vnúčatá – dvojičky. Rád lyžoval a s rodinou cestoval na dovolenky do Vysokých Tatier a do Juhoslávie.

 Zamestnal sa vo Výskumnom ústave celulózy a papiera v Bratislave a v rokoch 1965 – 1989 pracoval ako odborný asistent a výskumný pracovník na Katedre chémie a biochémie Lekárskej fakulty UK v Bratislave.  11. 4. 1985 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na tému: „ Mastné kyseliny a ich vzťah demyelinizujúcim ochoreniam“ na Biochemickom ústave  LF UK v Bratislave.

Od  1.9. 1989 pôsobil na SPŠ chemickej ako spoluzakladateľ alternatívneho bloku Biotechnológia v rámci študijného odboru Analytická chémia. Vyučoval biochémiu a predmet: biologické kontrolné metódy  spôsobom viac vysokoškolským. Jeho hodiny – prednášky študentov voviedli do nových trendov v oblasti biotechnológií, vedel ich nadchnúť a získať pre biochémiu. Ako spomínajú bývalí absolventi, jeho hodiny boli „vyšší level“ /bohužiaľ,  na niektorých dnešných  vysokých školách sa jeho úrovni ani len nepriblížili.../  Vybudoval  i samostatné biotechnologické laboratórium , ktorého bol správcom. Na klasickom písacom stroji napísal učebné  texty: Návody na chemické laboratórne cvičenia , ktoré aj uvádzal do praxe.

 Ing. Jozef Bella, CSc., člen Slovenskej chemickej komory, múdry, sčítaný, kultivovaný, priateľský, zaujímavý človek, s ktorým ste mohli debatovať na akúkoľvek tému. Ako člena Biotechnologickej spoločnosti v Nemecku/ hovoril plynule po nemecky/ ho pozývali na biotechnologické sympóziá v Nemecku a v Rakúsku.    Ako pedagóg a vynikajúci odborník vedel pritiahnuť svojich študentov , ktorí ho vyhľadávali a uznávali pre jeho neoceniteľné vedomosti a skúsenosti. Nebol triedny , ale na stretnutia si ho bývalí žiaci radi pozývali. V januári  1997 ho Štátny inštitút odborného vzdelávania MŠ SR vymenoval za člena odbornej komisie pre integrovaný odbor chémia .V tom istom roku odišiel do dôchodku. Na našej škole  vyučoval však do roku 2005. Nikdy nestratil kontakt so svojím odborom ,vitálny a aktívny dôchodca sa v rokoch 2006-2010 spolu s Ing. Elenou Šlaukovou podieľal na realizácii projektu Katedry enviromentálneho inžinierstva TU vo Zvolene : „Eliminácia kyslých banských vôd“. Viac ako 50 rokov svojho života zasvätil chémii.

Posledná rozlúčka s pánom profesorom Ing. Jozefom Bellom, CSc. sa uskutoční v piatok 17. 6. 2016 v Bratislave........... Česť jeho pamiatke!

Mgr. Beata Chrienová

TOPlist