Učíme sa pre prax

           

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.“

Názov projektu:Učíme sa pre prax

Prijímateľ:                         Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Miesto realizácie projektu: Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
                                          Akademická 13, Banská Štiavnica
Začiatok projektu:             02/2014
Ukončenie projektu:          07/2015
Sektor:                              Verejný        
Operačný program:           Operačný program Vzdelávanie
Prioritná os 1:                    Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:                         1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Celkové výdavky projektu:302 497,43 eur
Požadovaná výška NFP:     287 372,56 eur

Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu za účelom zvýšenia šance na uplatnenie sa pre absolventov po ukončení štúdia.

 

 

TOPlist