Pochod akademikov 2013

Oslavy  20. výročia zápisu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO spojené s pochodom  Akademikov sa niesli v komornejšom duchu ako minuloročné 250. výročie založenia Baníckej a lesníckej akadémie,  spojené s otvorením výstavy historických meracích prístrojov Ako sa meral svet a s odhalením pamätnej mramorovej dosky pred našou školou.

O 17:OO sa pred štiavnickou radnicou zopakoval historický rituál vyhlásenia založenia Alma mater Baníckej a lesníckej akadémie samotnou Máriou Teréziou za účasti rektorov, dekanov a študentov jej nástupníckych univerzít a fakúlt.  Po slávnostnom položení venčekov k plastike akadémie  sa všetci zúčastnení zoradili do sprievodu, ktorého súčasťou sme boli aj my : učitelia a študenti SPŠ Samuela Mikovíniho.  Deň sa chýlil k súmraku a punc slávnostnosti sprievodu vtlačili kahance a fakle vysokoškolákov. Za zvukov baníckych piesní sme doputovali k botanickým schodom, kde sa sprievod rozdelil na lesnícku a banícku sekciu a svoje kroky nasmeroval k SPŠ. Samuela Mikovíniho a SOŠ lesníckej . K našej škole sme stúpali so zatajeným dychom a s  veľkou dávkou hrdosti umocnenej magicky vysvietenou školou i budovou laboratórií . Slávnostné okamihy sme zažívali aj vďaka našim študentom nastúpených pred školou v baníckych uniformách s fakľami v rukách .

Vo vestibule  po privítaní vzácnych hostí riaditeľom školy Ing. J. Totkovičom zazneli slávnostné príhovory, ktoré predniesli : primátorka mesta Mgr. N. Babiaková, prof. RNDr. L. Miklós, DrSc., prof. G. Mucsi, prodekan fakulty v Miškovci, doc. Ing. N. Rapantová,  CSc., prodekanka z VŠB –TU v Ostrave, doc. Ing. J. Gašinec, CSc., prodekan Fakulty BERG, TU v Košiciach, Dr. T. Szabó, prodekan TU v Miškovci.

Výnimočný deň ukončilo premietanie3D videomappingu na Nám. sv. Trojice a  na nádvorí  našej školy z autorskej dielne Mgr. M Galbavého a Mgr. Art. I. Slovenčáka a ich žiakov, ktoré vzbudilo najmä u hostí z Maďarska veľký záujem a vyústilo do návrhu spolupráce pre našich propagačných výtvarníkov s univerzitou v Šoproni.  
 

TOPlist