Návšteva ministra školstva

Minister školstva navštívil Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho a Spojenú katolícku školu sv. Františka Assiského

6.2.2015 sme privítali na pôde SPŠ S. Mikovíniho ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera v sprievode svojich spolupracovníkov.

            Ing. Ján Totkovič očakával pána ministra, ktorý po vstupe do majestátneho vestibulu školy zostal očarený veľkorysosťou  historických priestorov. Stretnutie sa nieslo v pracovnom duchu, pán minister sa zaujímal o históriu školy, o technické a umelecké odbory. Prehliadka školy začala na druhom poschodí, kde práve prebiehal prípravný kurz do umeleckých odborov, ktorého sa zúčastnili budúci prváci. Príchod ministra do ateliéru prekvapil deviatakov i vyučujúcich. Zaujali ho  zadania výtvarných prác . Na spontánne stretnutie s ministrom , počas ktorého im poprial veľa šťastia na talentových skúškach, iste tak ľahko nezabudnú.  V konzervátorských dielňach venoval pozornosť výrobe pergamenu v školských podmienkach. V učebni kaligrafie obdivoval repliku historickej listiny s originálnou pečaťou zo včelieho vosku, i herbár Márie Pischlovej. Konzervátori podarovali pánovi ministrovi hárky ručne vyrobeného papiera a zápisník – diár viazaný v koži.

            V druhej budove si prezrel učebňu geodézie, kde práve premietali 3D modely kaplniek,  zdokumentované počas študentského workshopu Jesenná fakulta architektúry, v ktorej žiaci a vyučujúci spolupracujú s Fakultou architektúry STU v Bratislave.  Ocenil digitálne metódy ich spracovania a využitie historického potenciálu mesta.

V laboratóriu biotechnológie a farmakológie sprevádzala návštevu Ing. Elena Šlauková a pán riaditeľ zdôraznil medzinárodné úspechy biotechnológov v súťaži SOČ. Na pôde veľkej posluchárne neskrýval  nadšený obdiv , veď z nej priam dýchajú akademické tradície. Takto rozhovor smeroval ku kontinuite k  odkazu slávnej baníckej a lesníckej akadémie. Juraj Draxler prisľúbil účasť na tradičnom Pochod akademikov, ktorý sa koná na jeseň. Zároveň sa prejavil ako veľký ctiteľ histórie a vyžiadal si kópie Výročných správ z rokov 1929/1931 a 1930/ 1931.  

Pri odchode z budovy nazrel do súkromnej základnej školy Bakomi, kde pozdravil deti a  vyučujúce

            Pracovný rozhovor sa niesol v znamení aktuálnych potrieb prevádzky školy, fungovania stredného odborného školstva. Riaditeľ zdôraznil nevyhnutnosť potreby hľadať spôsoby zvýšenia záujmu študentov o technické odbory najmä pomocou motivačných prvkov (príspevky na stravu, internát, na pracovné oblečenie, štipendiá). Investície do školstva, podľa slov riaditeľa školy, majú plynúť najmä do modernizácie prístrojového vybavenia príslušných odborov. Rozprávali sa aj o dôležitosti prepojenia vyučovania na prax, čo sa v našej škole realizuje už v 2. ročníku prostredníctvom prevádzkovej praxe.

            Návšteva z ministerstva obdivovala aj kreativitu našich študentov, ktorí vytvorili  sochu mamuta zo snehu na školskom nádvorí. Vedeli aj o starších výtvoroch, napríklad snežné Ferrari, mačka.

              Na záver návštevy upozornil riaditeľ školy na havarijný stav rodného domu Samuela Mikovíniho v Ábelovej. Osobnosť s takým kreditom, ktorým sa Slovensko prezentuje na medzinárodnom fóre, si zaslúži dôstojnú starostlivosť o rodné korene. Navyše práve v novembri udeľoval p. min. J. Draxler Cenu Samuela Mikovíniho za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky v priestoroch banského múzea v Banskej Štiavnici.

            Delegácia z ministerstva začala svoju návštevu Banskej Štiavnice na Spojenej katolíckej škole sv. Františka Assiského. Riaditeľ školy Mgr. Karol Palášthy pripravil nasledovný program: prehliadku školy a zrekonštruovaných priestorov telocvične. Pochválili sa aj novým multifunkčným ihriskom. Pán minister prešiel všetky stupne vyučovania od materskej školy až po gymnázium. Druhákov gymnazistov prekvapil na hodine angličtiny, kde sa im prihovoril perfektnou angličtinou. Maturantom poprial veľa šťastia počas nadchádzajúcich písomných maturitných skúšok. Keďže Spojená katolícka škola je druhou školou na Slovensku, ktorá sa zapojila do experimentu využitia iPodov vo vzdelávaní, zaujímal sa o efektivitu vyučovania z pohľadu vyučujúcich i študentov.

            Pán minister prejavil vysokú rozhľadenosť a informovanosť v problematike svojho rezortu a nikoho nenechal na pochybách, že cieľom jeho pracovných návštev je zlepšenie štúdia žiakov ZŠ i SŠ a podmienok pre prácu vyučujúcich.


 

TOPlist