Mobilita v Lipsku 2016

Saská metropola Lipsko nás opäť  po roku  privítala v termíne

od 25.9-8.10.2016

Po roku sa v nedeľu 25. septembra 2016 skupina siedmich študentov SPŠ Mikovíniho a dvoch vyučujúcich Mgr. Radovana Blaha, ktorý sa vzdelával odborne v oblasti knižného reštaurátorstva a sprevádzajúcej osoby Mgr. Z. Chladnej, koordinátorky projektov, vycestovala  zbierať nové zážitky a pracovné skúsenosti do Lipska v Nemeckej spolkovej republike v rámci projektu Mobilita - najlepšia cesta za európskym pracovným úspechom s finančnou podporou Národnej agentúry SAAIC v programe ERASMUS plus.

 Lipsko sa stalo treťou a v tomto roku, žiaľ, poslednou destináciou nového projektu v škol.r.2016/17. Dve  predošlé  odborno –vzdelávacie aktivity, ktoré začali  v auguste, si  študenti  a ich sprevádzajúci pedagógovia doslova vychutnali  v Londýne a v  Malage.

Študenti  z odboru  konzervátorstva -reštaurátorstva papiera, starej tlače a knižnej väzby, absolvovali odbornú pracovnú stáž  v Štátnom  archíve v Lipsku,  kde  spracovávali zadania  reštaurovania knižného povrchu a knižnej väzby pod odborným dohľadom pána Alberta, miestneho odborníka reštaurátorskej dielne Archívu v Lipsku. Venovali  sa  oprave poškodených listín , alebo odstraňovali  nečistoty z  knižného povrchu vzácnych  kníh z  13.a 16 storočia.

Pracovné miesta  v odbore konzervátorstva - reštaurátorstva  omietok a štukových výzdob boli zabezpečené v Štukatérskej  firme  Norbert Jung  Stukkateurfirma  a Vitalis GmbH v Lipsku. Firmy zabezpečovali odbornú prax „štukatérom“,ktorí   dostali príležitosť reštaurovať  výzdobu stropov, ozdobných ríms : zhotovovali odliatky štukovej výzdoby, patinovali ,  venovali  sa   intarzii, doliepali  vymodelované  štukové  reliéfy   secesnej  Vily Wagner.  Podieľali sa aj na oprave prekrásnej  štukovej  výzdoby bytových  priestorov, ktoré boli zákazkou firmy Jung GmbH.

Hosťovské firmy umožnili žiakom našej školy uplatniť teoretické vedomosti a zručnosti získané na hodinách školskej  praxe priamo na pracovisku, kde  zároveň nadobudli  neoceniteľné nové odborné zručnosti . Veľkou devízou projektu Mobility je  prepojenie  vzdelávania a priameho trhu práce.

 Počas stáže  žiaci rozvíjali  nielen  každodennú hovorovú reč, ale i slovnú zásobu z odbornej  terminológie  v cudzom jazyku,  rozširovali si vedomosti v maturitnom predmete dejiny výtvarnej kultúry návštevou pamiatok,  napr. Grassimusea v Lipsku,  kde mali možnosť  spoznať  tradície, odevy, šperky a rituály  germánskych staro usadlíkov . Nahliadli do historického vývinu nemeckého školstva  v miestnom múzeu školy, či  sledovali  transformáciu  krajiny po páde  komunistického režimu v Zeitgeschichtliches  Forum v Lipsku.

  Víkend sa niesol v znamení spoznávania   saskej metropoly  Drážďan. „ Florencia na Labe“,   unikátna metropola umenia  známa pamiatkami: ako Frauenkirche - barokovým protestantským kostolom, za vojny zničeným a dnes od základu  zrekonštruovaným , Semperoper- Saskou štátnou operou, Zwingrom- barokovým palácom s galériou výtvarného umenia, Hofkirche- rímskokatolíckym kostolom, Albertinom- múzeom výtvarného umenia, Neues  Rathaus – novou radnicou.  Prehliadku  mesta viedla  turistická  sprievodkyňa  v nemeckom jazyku .  Hlavné mesto Saska sme  navštívili počas októbrových  osláv  nemeckej jednoty, takže  sme mali  možnosť zúčastniť sa viacerých kultúrnych podujatí a získať tak prehľad o páde bývalého režimu v Nemecku.

 Saské  Švajčiarsko ,  pieskovcové  bralá v Národnom parku,  ktoré Labe a iné prírodné živly premenili na sochy , poskytujú neuveriteľný pohľad na  premeny tamojšej prírody . Prešli sme sa po  jedinečnom  moste  ponad Labe na skle Bastei, ktorý bol postavený v roku 1824.

V blízkom Rathene stálo unikátne kamenné  divadlo Felsenbühne Rathen , ktoré inšpirovalo aj slávneho Carla-Mariu von  Webbera a známe postavy ,ako Old Shatterhanda a Winnetoua.

Jazykovo- odborná stáž  v Lipsku umožnila všetkým zúčastneným  získať nové odborné vedomosti, overiť si  jazykové zručnosti v praxi a samozrejme príležitosť  vedomosti nadobudnuté v škole aplikovať priamo v skutočnej praxi . Študenti si vyskúšali, či by sa dokázali presadiť na pracovnom trhu  v zahraničí.

14 dňový pobyt posunul účastníkov projektu   v osobnej aj pracovnej  rovine, pričom každý z nich dostal  medzinárodne uznávaný certifikát Europass mobility  a ECVET certifikáciu uznávanú v celej EÚ. .

Naša vysielajúca organizácia , SPŠ Samuela Mikovíniho , získala podporu medzinárodnej spolupráce  v novo pripravovanom projekte, ktorý je  zameraný  na výskum mikroorganických škodcov knižnej väzby .  Odborným  garantom plánovaného  projektu  je  Archív v Lipsku a zapoja sa do neho aj vyučujúci a žiaci  odboru biotechnológia a  farmakológia.

Záujem o mobility zo strany študentov vzrastá , preto  naďalej  plánujeme pokračovať v spolupráci s našimi partnerskými organizáciami v  Malage, v  Londýne,  Berlíne a v Lipsku. Snažíme sa nadviazať spoluprácu s novým partnerom v Írsku.  

Vyjadrenia samotných účastníkov:

Pobyt v Nemecku mi ukázal prácu zabehnutej zahraničnej  štukatérskej firmy. Bola to pre mňa príjemná skúsenosť, či po stránke jazykovej alebo praktickej. Naučila som sa pracovať s novými materiálmi a  nástrojmi, ktoré v škole nemáme k dispozícii. Bola to pre mňa výborná skúsenosť a určite by som si ju chcela zopakovať aj budúci rok.  Alex Štoselová III.Ko

Na mobilite v Lipsku sa mi veľmi páčilo, naučil som sa mnohým  novým pracovným postupom, spoznal som nových priateľov zo zahraničia, s ktorými som si mohol vyskúšať  svoje komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Veľmi rád by som sa ešte niekedy v budúcnosti  zúčastnil podobnej mobility.    Ľuboš Pisarčík III.Ko

Mobilita v Nemecku bola príjemnou ukážkou, ako by mohlo vyzerať moje budúce povolanie, na ktoré sa pripravujem v škole. Presnosť, precíznosť, poriadok vo veciach boli pre mňa skúsenosťou, ktorú si chcem uchovať do budúcna. Každý by mal skúsiť mobilitu, aby si uvedomil, či sa tomu, čo študuje , chce aj v pracovnom živote venovať.  Urobím maximum, aby som sa do Nemecka mohol ešte raz vrátiť. Samuel Schreiber  III.Ko

Poďakovanie koordinátorky projektu:

Ďakujem  vedeniu školy za podporu pri  realizácii  projektov Mobility, všetkým vyučujúcim za kvalitnú odbornú a jazykovú prípravu účastníkov, ktorá  sa stáva našou značkou a  devízou v zahraničných firmách.  Zaručuje nám dlhodobú spoluprácu v partnerských organizáciách v Nemecku, Anglicku a Španielsku.

Vďaka patrí  taktiež všetkým účastníkom projektu za ich zodpovedný prístup k práci  a úspešnú reprezentáciu školy počas pobytu v cudzine.

 Mgr. Zuzana Chladná – koordinátorka projektu.

  

TOPlist