Charakteristika projektu

 

                 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Projekt „Učíme sa pre prax“ bude realizovaný na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. 

Cieľovú skupinu tvorí 307 študentov a 23 pedagogických zamestnancov SPŠ.

Hlavným cieľom projektu je Modernizovať výchovno-vzdelávací proces za účelom zvýšenia šance na uplatnenie sa pre absolventov po ukončení štúdia.

Strategický cieľ projektu sa sústreďuje práve na inováciu vzdelávania s dôrazom na nové trendy v praxi, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Projekt tvoria 4 hlavné aktivity:

1.1 Inovácia procesu vzdelávania.

V rámci aktivity plánujeme zavedenie nových a inovovaných metód a foriem do vzdelávania. Plánujeme inovovať aj obsahovú stránku študijných materiálov a prispôsobiť sa tak stále sa meniacim trendom a novým poznatkom v jednotlivých odboroch.

Prispôsobením vyučovania trendom budúceho pracovného zaradenia zabezpečíme u našich študentov vysoký záujem o štúdium a zvýšime ich univerzálnosť a kvalifikovanosť pre potreby trhu práce a ďalšie vzdelávanie na vysokých školách.

Realizácia aktivity bude prebiehať v troch úrovniach.

  1. Tvorba a inovácia študijných materiálov.
  2. Nákup didaktických pomôcok.
  3. Realizácia exkurzií a návštev spriaznených škôl doma a v zahraničí.

1.2 Prezentácia inovácií a ich začlenenie do vyučovania

Aby sme mohli vychovávať odborníkov, ktorí budú ovládať najmodernejšie postupy, metódy a techniky vo svojom odbore, plánujeme zrealizovať pre našich študentov tvorivé dielne - workshopy a besedy s odborníkmi z praxe, ktorí ich zoznámia s najmodernejšími trendmi pre jednotlivé odbory.

Na workshopoch si študenti budú mať možnosť vyskúšať najnovšie techniky vlastnoručne (zážitková forma vyučovania), diskutovať na jednotlivé odborné témy s odborníkmi z praxe, prijímať od nich rady pre svoje budúce uplatnenie. Zároveň budú motivovaní pre svoj ďalší rozvoj.

Na workshopoch sa budú ako lektori podieľať aj interní pedagogickí  zamestnanci.

Jednotlivé workshopy budú natáčané ako videosekvencie a následne sa z nich spracuje video-učebný materiál, ktorý bude slúžiť ďalším nastupujúcim študentom. Tieto videosekvencie budú obsahovať najmä predstavené postupy a techniky. Vychádzame z predpokladu, že je jednoduchšie učiť sa pozorovaním, ako keď sa študenti o nových technikách dozvedajú len ústnym podaním od učiteľa.

Videosekvencia je názorná ukážka, ktorá bude veľkým prínosom pre inovatívne vyučovanie.

Ďalším výstupom workshopov budú vytvorené práce študentov, ktoré budú prezentované na výstavách ako výstupy projektu v rámci jeho propagácie.

2.1 Modernizácia poskytovania kariérneho poradenstva.

Modernizácia kariérneho poradenstva predstavuje celkovú zmenu orientácie v jeho poskytovaní. V rámci aktivity prebehne dvojmodulový tréningový kurz. Modul Sebapoznávanie a motivácia bude určený pre študentov prvých ročníkov, kde spoznajú svoje kvality a budú motivovaní k štúdiu. Modul kariérne poradenstvo je určený pre študentov absolventských ročníkov. Bude realizovaný mimo školských priestorov pre dosiahnutie  uvoľnenej atmosféry a tým aj lepších výsledkov kurzu. Na module sa zúčastnia aj zamestnávatelia a prebehne aj malá burza práce.

Výstupom budú aj 2 príručky, ktoré budú neskôr používať budúci študenti. Taktiež plánujeme vytvoriť databázu absolventov našej školy ako motivačný prvok.

3.1 Školenia pre pedagogických zamestnancov.

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastnia 9 školení: Explantátové množenie rastlín, Nové smery v biotechnológiách, Efektívne využívané metódy v monitoringu životného prostredia, Geografickoinformačné metódy, Dizajn v praxi, Historická knižná väzba, Školenie k príprave učebných materiálov, Manažment času a Inovatívne kariérne poradenstvo.

Poznatky, zručnosti a vedomosti zo školení budú učitelia implementovať do vzdelávacieho procesu.

Na realizáciu projektu bude dohliadať projektový tím pod vedením projektového manažéra. Jednotlivé aktivity budú zastrešovať koordinátori aktivít.

Tovary a služby budú zabezpečené v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní

TOPlist