3.1 Školenia pedagogických zamestnancov

OZNÁMENIE O REALIZÁCII ŠKOLENÍ

Aktivita 3.1 Školenia pre pedagogických zamestnancov sa zameriava na riešenie týchto problémov, ktoré vyplynuli z analýzy potrieb cieľovej skupiny:

  • Málo efektívne poskytovanie kariérneho poradenstva.
  • Vysoké časové zaťaženie pedagogických zamestnancov.
  • Nízka efektivita školení.

Zvolené školenia boli vyberané na základe potreby riešiť tieto problémy v prepojení na ďalšie aktivity projektu. Školenia sú preto zamerané na získanie vedomostí a zručností v rámci inovácie odborných predmetov a zavádzania nových trendov do vyučovania pre jednotlivé odbory, na nadobudnutie zručností, ktoré pomôžu zefektívniť plnenie pracovných úloh pedagogických zamestnancov a na nadobudnutie zručností, ktoré pomôžu pedagogickým zamestnancom poskytovať efektívne kariérne poradenstvo pre študentov.

V rámci projektu „Učíme sa pre prax“, do ktorého je SPŠ S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici zapojená, bolo naplánovaných celkom 9 vzdelávacích aktivít (školení) pre učiteľov odborných predmetov našej školy. Zatiaľ sa uskutočnili školenia:

1. ŠKOLENIE K PRÍPRAVE UČEBNÝCH MATERIÁLOV

Školenie sa uskutočnilo 26. augusta 2014. Jednalo sa o školenie 23 vyučujúcich odborných predmetov a cudzích jazykov, ktorí píšu interné učebné texty (skriptá) z odborných predmetov, pre ktoré neexistujú schválené učebnice, a tiež o učiteľov cudzích jazykov, ktorí tvoria jazykové slovníky z ANJ a NEJ zamerané na odborné termíny z tých odborov, ktoré sa na škole vyučujú.

Cieľ školenia – naučiť vyučujúcich zásady tvorby študijných materiálov a textov doplnených obrazovou prílohou.


2. ŠKOLENIE „INOVATÍVNE  KARIÉRNE PORADENSTVO“

Školenie bolo vzdelávaním pre piatich učiteľov školy, dvaja výchovní poradcovia a traja triedni profesori 4. ročníka. Uskutočnilo sa 26. septembra v chemickej odbornej učebni SPŠ S. Mikovíniho.

Cieľ školenia – je rozšíriť zručnosti a vedomosti účastníkov o možnostiach a spôsoboch poskytovania kariérneho poradenstva.


3. ŠKOLENIE „EFEKTÍVNE VYUŽÍVANÉ METÓDY  V MONITORINGU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“

Školenie sa uskutočnilo vo štvrtok 30. októbra 2014. Zúčastnilo sa ho sedem vyučujúcich odborných predmetov v študijných odboroch životné prostrediebiotechnológia a farmakológia. Školenie viedla Ing. Helena Hybská, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene.

Cieľ školenia – poukázať na súčasný stav monitorovania životného prostredia na Slovensku, metódy používané v praxi, analyzovanie vzoriek (voda, pôda, ovzdušie) a tiež nové trendy v monitoringu životného prostredia u nás i vo svete. Prednášajúca upozornila aj na možnosti ďalšej spolupráce medzi našou školou a Technickou univerzitou vo Zvolene.


4. ŠKOLENIE „HISTORICKÁ KNIŽNÁ VӒZBA“

Školenie sa uskutočnilo 27. novembra 2014. Zúčastnilo sa ho 5 osôb. Prednášku viedol doc. Ivan Glamboš - reštaurátor zo Slovenského národného archívu v Bratislave na tému historická knižná väzba a jej vývoj. Teoretická príprava výroby a vývoja, ukážky modelov gotickej knižnej väzby (tzv. gotická sáčková väzba).

Cieľ školenia - Rozšírenie vedomostí o historických knižných väzbách. Príprava učiteľov na následný workshop, kde sa bude vyrábať kópia tejto knižnej väzby.


5. ŠKOLENIE „GEOGRAFICKOINFORMAČNÉ METÓDY“

Školenie sa uskutočnilo 7. januára 2015 v rozsahu 8 hodín a zúčastnilo sa ho 7 pedagogických zamestnancov z odboru Životné prostredie.

Cieľ školenia - Osvojenie si využívania geografických informačných technológií  v oblasti životného prostredia.


6. DIZAJN V PRAXI

Termín školenia: 05.06.2015
•    Čas realizácie školenia: 8,00 – 12,00 hod.
•    Názov školenia: Dizajn v praxi
•    Miesto realizácie: SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13,  969 15  Banská Štiavnica
•    Počet zamestnancov školy zaradených do školenia:  10
•    Menný zoznam  zamestnancov školy zaradených do školenia:
       1.  Mgr. art. Ivan Slovenčák
       2.  Mgr. art. Zuzana Filipová
       3.  Mgr. art. Elena Rajčanová
       4.  Ing. arch. Marek Lichard
       5.  Mgr. Radovan Blaho
       6.  Ing. arch. Pavel Fabian
       7. Ing. arch. Ivan Hrušovský
       8. Mgr. Zuzana Bobová      
       9. Akad. mal. Marian Ruman
      10. Mgr. art. Marek Galbavý


7. EXPLANTÁTOVÉ MNOŽENIE RASTLÍN

Termín školenia:  17.06.2015 – 1. časť
                       24.06.2015 – 2. časť
•    Čas realizácie školenia: 10,10 – 14,40 hod. s obedňajšou prestávkou 0,5 hod. – 17.6.2015                8,00 – 12,00 hod. – 24.6.2015
•    Názov školenia: EXPLANTÁTOVÉ MNOŽENIE RASTLÍN
Miesto realizácie:     SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13,  969 15  Banská Štiavnica;     
•    Počet zamestnancov školy zaradených do školenia:  6
•    Menný zoznam  zamestnancov školy zaradených do školenia:
       1.  Ing. ELENA  Šlauková, PhD
       2.  Ing. Mária Siváková
       3.  Ing. Jozef  Urban
       4.   Ing. Miroslav  Bartošík
       5.   Ing. Slavomíra Kašiarová, PhD.
       6.   Ing. Zuzana  Čížová


8. NOVÉ SMERY V BIOTECHNOLÓGIÁCH

Termín školenia: 26.06.2015
•    Čas realizácie školenia: 8,00 – 12,00 hod.
•    Názov školenia: Nové smery v biotechnológiách
     Miesto realizácie: SPŠ Samuela Mikovíniho, Akademická 13,  969 15  Banská Štiavnica;                                             Pivovar ERB, Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica
•    Počet zamestnancov školy zaradených do školenia:  6
•    Menný zoznam  zamestnancov školy zaradených do školenia:
       1.  Ing. ELENA  Šlauková, PhD
       2.  Ing. Ján  Totkovič
       3.  Ing. Jozef  Urban
       4.   Ing. Miroslav  Bartošík
       5.   Mgr. Božena  Kyselová
       6.   Ing. Zuzana  Čížová


TOPlist