1.1 Inovácia procesu vzdelávania

Marec 2014 – začiatok aktivity „1.1 Inovácia procesu vzdelávania“

  1. Tvorba a inovácia študijných materiálov

Strategický cieľ projektu sa sústreďuje práve na inováciu vzdelávania s dôrazom na nové trendy v praxi, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti a tým napĺňa aj prvý špecifický cieľ opatrenia. Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu bude zameraná práve na zavedenie prvkov z praxe do vyučovania. Takto pripravíme kvalitných absolventov, ktorí budú schopní sa rýchlo adaptovať na trhu práce namiesto zaradenia sa na Úrady práce.

Cieľom realizácie aktivity je inovovať formy, metódy a obsah vzdelávania umeleckých a technických odborov na SPŠ Samuela Mikovíniho.

Realizácia tejto aktivity je zameraná na riešenie nasledovných problémov:

  • Demotivovaní študenti,
  • Zastarané a nedostatočné vybavenie pre prax,
  • Neefektívne alebo chýbajúce učebné materiály,
  • Slabé prepojenie štúdia na prax,

V súčasnosti prebieha na SPŠ Mikovíniho vzdelávanie v 7 umeleckých a 4 technických odboroch. V rámci aktivity sme sa rozhodli zamerať na 4 umelecké a 4 technické odbory.

FUNKCIA:

V rámci aktivity plánujeme zavedenie nových a inovovaných metód a foriem do vzdelávania. Plánujeme inovovať aj obsahovú stránku študijných materiálov a prispôsobiť sa tak stále sa meniacim trendom a novým poznatkom v jednotlivých odboroch.

Prispôsobením vyučovania trendom budúceho pracovného zaradenia zabezpečíme u našich študentov vysoký záujem o štúdium a zvýšime ich univerzálnosť a kvalifikovanosť pre potreby trhu práce a ďalšie vzdelávanie na vysokých školách.

Realizácia aktivity bude prebiehať v troch úrovniach.

  1. Tvorba a inovácia študijných materiálov.
  2. Nákup didaktických pomôcok.
  3. Realizácia exkurzií a návštev spriaznených škôl doma a v zahraničí.

Pre potreby modernizácie jednotlivých odborov je potrebné inovovať a vytvoriť nové učebné materiály a pomôcky. Pedagogickí pracovníci vytvoria učebné materiály – skriptá a multimediálne CD pre jednotlivé predmety v rámci 8 odborov, ako aj medziodborové predmety Anglický a Nemecký jazyk.

Pri ich tvorbe budú pedagogickí zamestnanci čerpať z novej odbornej literatúry a z exkurzií a v prepojení na aktivitu 1.2 aj z workshopov a výstav. Na príprave učebných materiálov budú pedagogickí zamestnanci spolupracovať aj s expertmi z praxe. Nové učebné materiály budú využívať nielen študenti, ktorých sa priamo dotkne realizácia projektu, ale aj ich nástupcovia, čím sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť projektu.

Inovácia vzdelávacieho procesu zahŕňa aj integráciu a rozvinutie nových metód vyučovania:

Kooperatívne vyučovanie - žiaci na vyučovaní pracujú v malých skupinách, riešia úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú praktické činnosti v atmosfére rovnosti a spolupráce. Tento spôsob vyučovania vedie žiakov k tímovej práci a zodpovednosti za výsledky celého žiackeho pracovného tímu.

Problémové vyučovanie - učiteľ pri tomto spôsobe vzdelávania nesprostredkuje žiakom hotové informácie, ale stavia žiakov pred úlohy, ktoré obsahujú pre nich neznáme vedomosti a spôsoby činnosti. Táto metóda núti žiakov k logickému mysleniu a k čo najefektívnejšiemu vyriešeniu problému. Prípadne zážitkové vyučovanie (podobná forma ako problémové).

Projektové vyučovanie - je dôležité, aby si žiak vybral okruh úloh, ktoré chce projektom vyriešiť. Tento spôsob vyučovania núti žiaka v rámci projektu spolupracovať častokrát aj s inými inštitúciami ako je škola, pozorovať rôzne spoločenské javy, spolupracovať s rôznorodými spoločenskými skupinami a pozorovaním javov utvárať si vlastné závery.

UMELECKÉ ODBORY

Predmet

Ročník

Výstup

Počet strán

 

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo,

Omietky a štuková výzdoba

Technológia

3., 4. ročník

Učebné texty

140 strán

Ochrana a dokumentácia pamiatok

2.ročník

Učebné texty

60 strán

 

Propagačné výtvarníctvo

Figurálne kreslenia

3., 4. ročník

CD  Audiovizuálna prezentácia s praktickými ukážkami vzniku experimentálnej kresby figúry

1 ks

Prax

3., 4. ročník

CD

Praktické ukážky práce s materiálmi využívanými v praxi

1 ks

Technológia

2., 3., 4. ročník

Učebné texty

140

 

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

Papier, staré tlače a knižné väzby

Technológia

1.,2.,3.,4. ročník

Učebné texty

260

 

Kaligrafia

1., 2. ročník

CD

Návod písania historického písma a voľných písmových kompozícií

-

 

Odevný dizajn

Prax

3., 4. ročník

Učebné texty:

Tradičná slovenská ľudová technika a jej využitie v odevnom priemysle

20

 

Umelecké odbory

Dejiny výtvarnej kultúry

1.,2.,3.,4. ročník

Učebné texty

200

 

TECHNICKÉ ODBORY

Predmet

Ročník

Výstup

Počet strán

 

Geodézia, kartografia a kataster

Geografické informačné systémy

3., 4. ročník

Učebné texty

100

Geodézia

3.ročník

Učebné texty

100

Mapovanie

2., 3. ročník

Učebné texty

100

Geodetické výpočty

4.ročník

Učebné texty

40

 

Životné prostredie

Stresové faktory v krajine

2.ročník

Učebné texty

50

Abiotické zložky krajiny

1.ročník

Učebné texty

50

Monitoring životného prostredia

3.ročník

Učebné texty

70

 

Biotechnológia a farmakológia

Prax

3., 4. ročník

Učebné texty

100

Teória liekových foriem

3., 4. ročník

Učebné texty

100

 

Medziodborové predmety

Nemecký jazyk

3., 4. ročník

Učebné texty

80

Anglický jazyk

3., 4. ročník

Učebné texty

80

 

TOPlist